علمی آموزشی پژوهشی

برای داشتن چیزی که تا بحال نداشته اید باید کسی باشید که تا بحال نبوده اید .

تست های زیست دوم دبیرستان

زیست شناسی

نام و نام خانوادگی:................................................

1-     کدام گزینه در مورد وال درست است؟

1)       چند ردیف اندام شانه مانند در دو طرف آرواره های پایین خود دارند

2)       از ماهی های کوچک و خرچنگ های ریز تغذیه می کنند

3)       گوارش میکانیکی غذا در معده آغاز می گردد

4)       دیافراگم ندارد

2-     بدن هیدر دارای کدام است؟

1)       کیسه ی گوارش که فقط با یک منفذ به مخرج راه دارد

2)       کیسه ی گوارش که فقط با دومنفذ به مخرج راه دارد

3)       لوله ی گوارش که فقط با یک منفذ به مخرج راه دارد

4)       کوله ی گوارش که فقط با دو منفذ به مخرج راه دارد

3-     درباره ی ساختار بدن هیدر کدام مورد صحیح است؟

1)  بدن فقط دو لایه دارد

2)  در بدن هیدر دو لایه سلولی وجود دارد

3)  بین لایه داخلی و خارجی بدن هیدر یک ردییف سلول های بسیار کوچک قرار دارند

4)  بدن هیدر دارای چندین لایه ی سلولی است

      4- کدام گزینه در مورد عمل یا مکان چینه دان صحیح نیست؟

1)       ذخیره ی موقتی غذا            2)   نرم شدن غذا

2)       خرد شدن غذا                    4)   چینه دان بخشی از مری

5-     در کرم خاکی به ترتییب محل گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا کجاست؟

1)       معده - معده     2)  معده سنگدان    3) روده روده    4) روده سنگدان

6-     در ملخ محل گوارش شیمیایی و جذب مواد غذایی به ترتیب در کدام بخش از دستگاه گوارشی می باشد؟

1)       معده معده     2) روده روده    3) معده روده      4) چینه دان معده

7-     در لوله گوارش پرندگان گوارش مکانیکی شیمیایی به ترتی از کدام قسمت شروع می شود؟

1)       دهان معده    2) دهان دهان    3) معده معده      4) دهان سنگدان

8-     فرایند تغذیه و گوارش کدام عمل به طور معمول قبل از بقیه صورت می گیرد؟

1)       ورود پلیمرها به سلول                   2)    نرم شدن غذا

2)       ورود مونومرها به سلول               4)   نرم شدن غذا

9-     سلول ها سازنده ی آنزیم های هیدرولیزکننده و سلول های تاژک دار به ترتیب در کدام لایه بدن هیدر قرار دارد؟

1)       لایه داخلی لایه داخلی                                            2) لایه داخلی لایه خارجی

3)لایه خارجی لایه داخلی                                             4) لایه خرجی لایه خارجی

   10- گزینه صحیح کدام است؟

1)       همه ی جانداران در بدن خودشان جایگاه خاصی برایی گوارش غذا دارند

2)       جایگاه گوارشی غذا خارج از محییط داخلی بدن جانداران است

3)       خون بخشی از جایگاه گوارش غذا در بدن جانداران است

جایگاه گوارش غذا بخشی از محیط داخلی  بدن جانداران است

11- کدام یک از پرنده زیر همه چیز خوار است؟

1)     پنگوئن       2)   عقاب        3)   طوطی         4)   شاهین

12-  در لوله ی گوارشی گنجشک  چینه دا ن کجا قرار دارد؟

1)     بین معده و سنگدان                                   2)   بین معده و مری

3)تقریبا وسط مری                                        4)   چسبیده به سنگدان و بعد از آن ها

13-  در دستگاه گوارش گنجشک کدام قسمت از دهلان دورتر است؟

1)     چینه دا ن             2) معده           3)   سنگدان           4) کیسه های معده

14-  کرم کدو در کدام قسمت بدن انسان قرار دارد؟

1)     دهان      2)   معده        3)    روده        4)    مری

15-   جایگاه اصلی گوارش در لوله ی گوارش کدام جاندار با بقیه متفاوت است؟

1)     گنجشک      2)     کرم خاکی           3)    انسان          4)    ملخ    

16-  در هدر همه ی سلول های پوشاننده ی کیسه ی گوارشی...........

1)     تاژک دارند          2)   در واکوئل غذایی خود گلوکز را تجزیه می کنند

3) آنزیم گوارشی ترشح می کنند      4 )   با اب ماده مبادله میکند.

17-کدام جانور از گروه کیسه تنان بوده وگوارش غذای ان ابتدا برون سلولی وپس از ان درون سلولی است؟شش

1)امیب          2)اسفنج        3)هیدر        4)دافنی

18-گوارش غذا که در جانداران مختلف متفاوت است کدام دوجانور فقط گوارش درون سلولی دارند؟

1)امیب-اسفنج    2)اسفنج-پلاناریا     3)پلاناریا-امیب                 4)هیدر-عروس دریایی

19-چینه دان پرندگان از تغییر شکل کدام اندام حاصل میشود

1)حلق      2)حنجره               3)مری            4)معده

20)کدام جانور درمحیط زیست خوددربیش تر اوقات به تکیه گاه چسبیده است؟ودستگاه گردش خون ندارد؟

1)هیدر                        2)اسفنج          3)کشتی چسب                4)کپک مخاط

                                                         ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

)در انسان سلول هایی که در ایمنی فعال نقش دارنداز کدام بافت اصلی منشا گرفته اند؟

1)پیوندی          2)پوششی         3)ماهیچه ای         4)عصبی             

2-وزن کدام بافت در بدن جانور از وزن سایر بافت ها ی بدن بیشتر است؟

1)ماهیچه ای      2)استخوانی    3)چربی           4)پوششی سنگفرشی

3-کدام توع بافت پیوندی در انسان سلول های ان از هم فاصله زیاد داشته وبافت پوششی پوست را به ماهیچه ای زیرین ان پیوند میدهد؟

1)چربی  2)سست             3)خونی     4)رشته ای

4-نقش مژک وخارهای اتصال دهنده ی تریکودینا در باکتری بر عهده ی کدام اجزا میباشد؟

1)تاژک-مزک   2)مژک-پیلی       3)تاژک پیلی          4)پیلی-مژک

5-وجود یا عدم وجود کدام عوامل زیر به ترتیب موجب شباهت و تفاوت هایی مابین سلول های تنفسی انسان وتریکودینا میشود؟

1)مژک-خارهای اتصال دهنده      2)تاژک-مژک     3)خارهای اتصال دهنده-مژک          4)دهان سلولی-مژک

6-تریکودینا از کدام منبع به عنوان غذا استفاده میکنند؟

1)پروکاریوت ها     2)سخت پوستان        3)جلبک ها         4)خزه ها

7-معمولا در میکروسکوپ نوری برای تغییرمیزان بزرگ نمایی تغییرات کدام یک از موارد زیر استفاده میشود؟

1)دیافراگموعدسی شیئ        2)عدسی شیئ      3)عدسی چشمی     4)عدسی شیئ وعدسی چشمی

8-کدام سلول گیاهی زیر قطعا واکوئل مرکزی ندارد؟

1)پارانشیم    2)کلرانشیم           3)کلانشیم            4)مریستم

9-کدام یک ازموارد زیرتفاوت دیواره ی سلول گیاهی وباکتریایی می باشدو جنس دیواره ی اسکلتی سلول گیاهی از چیست؟

1)ساختار شیمیایی-لیپید     2)ساختار شیمیایی-کربوهیدرات           3)نقش-لیپید        4)نقش-مونوساکارید           

10-در دیواره ی اسکلتی سلول گیاهی مونومرهای سازنده ی عمده ی رشته های دیواره وسیمانی که این رشته ها رادر برمیگیرد به ترتیب کدام اند؟

1)فروکتوز-اسید امینه        2)گالاکتوز-کربوهیدرات  3)گلوکز-مونوساکاریدواسید امینه        4)گلوکز-دی ساکاریدواسیدامینه

11-مونومرهای سازنده ی اسکلت سلولی وسانتریول ها به ترتیب کدامند؟

1)امینواسید-امینواسید       2)امینواسید-مونوساکارید    3)مونوساکارید-مونوساکارید             4)مونوساکارید-امینواسید

12-نوع قند موجود در ساختار ریبوزوم کدام است؟

1)گلوکز            2)پنتوز                   3)دئوکسی ریبوز         4)لاکتوز

13-مونومرهای سازنده ی ریبوزم کدامند؟

1)فقط اسید امینه     2)فقط نوکلئوتید                 3)اسید امینه ونوکلئوتید                  4)مونوساکاریدونوکلئوتد

14-ساختار واندازه ی ریبوزوم های کدام یک از موارد زیر باسایرین متفاوت است؟

1)میتوکندری           2)کلروپلاست                3)ریزوبیوم           4)ازولا

15-کارهای اصلی شبکه ی اندوپلاسمی صاف بر عهده ی کدام یک از ترکیبات بیوشیمیایی میباشد؟

1)پروتئین     2)کربوهیدرات           3)استروئید      4)اسید نوکلئیک

16-کدام یک از موارد زیر را میتوان جزء  ساکنین اب شیرین در نظر گرفت؟

A-امیب                 B-ولوکس               C-پارامسی

1)     فقط AوB        2)   فقط A و C     3)   فقط B و C   4) A ,و B و  C   

17-درطی فتوسنتز انرژی نورانی خورشید مستقیما در چه نوع ترکیباتی ذخیره میشوند؟

1)کربوهیدرات     2)لیپید            3)پروتئین         4)اسید نوکلئیک

18-در یک پلاست ذخیره ای چند مورد از موارد زیر به عنوان ماده ی ذخیره ای قابل مشاهده است؟

پلی ساکارید-رنگریزه-اسیدنوکلئیک-لیپید-پروتئین

1)دو مورد     2)سه مورد        3)چهار مورد            4)پنج مورد

19-کدام فاقد مژک یاتاژک است؟

1)اوگلنا    2)انتروزوئید لوبیا            3)گامت کلامید وموناس          4)پارامسی

20-کدام پدیده مهم ترین وظیفه برگ است؟

1)تنفس               2)فتوسنتز            3)تعرق              4)ت


برچسب‌ها: آموزشی
[ سه شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 19:16 ] [ tima ] [ ]